Zasady stosowania norm

Zasady stosowania norm

Stosowanie norm w Polsce obecnie jest dobrowolne. Za czasów PRL stosowanie norm było obowiązkowe i wtedy każda nowelizacja normy automatycznie zmieniała wymagania i przepisy prawne. Polski Komitet Normalizacyjny był urzędem, który wydawał akty prawne. Dzisiaj możemy nazwać Polski Komitet Normalizacyjny wydawnictwem wydającym publikacje naukowe w postaci norm, które przedstawiają zalecane rozwiązania w różnych dziedzinach gospodarki.

Aktualność normy oznacza tylko tyle, że już jest nowe wydanie danej publikacji i mogły się w niej zmienić zalecenia. Stosowanie norm jest całkowicie dowolne, chyba że normy stały się za pomocą aktów prawnych obowiązującymi dokumentami.

Obecnie w budownictwie obowiązkowe tylko są te normy, które zostały wprowadzone Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury do stosowania. Wtedy należy stosować takie normy obowiązkowo, choć mogą być to normy stare i mogą już istnieć nowe aktualniejsze normy. Przykładowo obowiązkowo do stosowania przy pomiarach hałasu jest norma PN-87/B-02151/02, choć istnieje aktualna norma PN-B-02151-2:2018, ale nie jest uwzględniona w wykazie norm obowiązkowych. Ponadto drugim ważnym warunkiem, a może najważniejszym, gdyż wprowadzonym aktem prawnym wyższego rzędu, czyli ustawą, jest wymóg dla stosowania norm w polskiej strefie prawnej istnienie oficjalnego tłumaczenia na język  polski danej normy. (Ustawa o normalizacji z 12 września 2002 roku artykuł 5 punkt 4).

W zakresie interpretacji pomiarów wentylacji istnieje norma PN-EN12599P z roku 2002 już nieaktualna, ale za to przetłumaczona na język polski oraz tzw „aktualna norma” PN-EN 12599E z roku 2013, ale tylko w wersji angielskiej nie posiadająca swojej oficjalnej wersji polskiej mimo upływu 11 lat od wydania nowej wersji. W związku z ustawą o normalizacji,  a więc akcie prawnym najwyższej wagi, do formalnego stosowania w polskiej przestrzeni prawnej można więc stosować tylko normę 12599 z roku 2002 w polskiej wersji językowej. Oczywiście na własne potrzeby lub na potrzeby instytucji międzynarodowych można stosować wersję angielską normy, ale nie w polskich dokumentach tworzonych na potrzeby polskich instytucji np. Nadzoru budowlanego, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, polskich sadów polskiej administracji publicznej. Należy więc stosować w pełni wymagania zawarte w normie PN-EN12599P  z roku 2002 łącznie z tabelką tolerancji. w której podano dopuszczalną tolerancję pomiarów w pomieszczeniu = +/-20 %, lub dla całego systemu +/- 15 %. W normie aktualnej  ale anglojęzycznej, nie mającej jednak zastosowania prawnego występuje tabelka, w której dopuszczalna jest tolerancja pomiarowa dla wyników w pomieszczeniu w granicach +/- 15% . Oznacza to, że w normie anglojęzycznej występuje bardziej restrykcyjna tolerancja, choć same metody pomiaru są znacznie mniej restrykcyjne niż w starszych normach. Nowa norma budzi kontrowersje i prawdopodobnie dlatego nie jest tłumaczona na język polski i być może nigdy nie będzie przetłumaczona, aby nie musiała być dopuszczona do stosowania w polskiej przestrzeni prawnej.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner